Kontakt os på tlf. 70 26 54 54 Log på

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER
LICENS- OG SAMARBEJDSAFTALE

Nedenstående generelle forretningsbetingelser er generelt gældende for al samhandel mellem WasteLand Technology ApS og ”Kunden”, med mindre andet er aftalt jf. særskilt bilag.

 

1.                       AFTALENS FORMÅL

1.1.

WasteLand har udviklet en digital, cloudbaseret softwareløsning, som kan anvendes af brugerne til at håndtere og effektivisere workflowet omkring wastemanagement. WasteApp udbydes som en Saas-løsning (Software-as-a-service) og leveres via internettet og kræver ikke lokal installation i Kundens IT-miljø. Aftalen gælder for Kundens adgang til og anvendelse af WasteApp og dertil knyttede serviceydelser.


2.                       LICENS

2.1.

Kunden får ved indgåelse af Aftalen en uoverdragelig, betinget, ikke-eksklusiv brugsret til WasteApp gældende i Aftalens løbetid. Brugsretten er betinget af, at Kunden betaler det aftalte vederlag, jf. nærmere nedenfor i pkt. 7 og i øvrigt ikke misligholder aftalen.

2.2.

Kundens brugsret til at anvende WasteApp gives som en sitelicens på Kundens adresse(r). Ved adresser skal forstås de adresser, hvorfra Kunden driver sin virksomhed, jf. dog nærmere i pkt. 2.3. Ved aftaler om sitelicens gælder denne for et ubegrænset antal brugere, som dog skal være ansatte ved Kunden, med mindre, andet følger af Aftalen.

2.3.

Kunden er alene berettiget til at anvende WasteApp til brug for kundens egen virksomhed. Hvor Kunden er en specifik afdeling eller lokation i virksomheden, må WasteApp alene bruges af ansatte og direkte tilknyttede personer på den givne afdeling eller lokation.

2.4.

Kunden er forpligtet til at følge de anvisninger og vejledninger, som Kunden modtager fra WasteLand i forbindelse med brugen af WasteApp. Kunden er tillige ansvarlig for, at alle de personer der benytter WasteApp overholder Aftalen, WasteLands anvisninger og vejledninger jf. pkt. 2.4. samt de til WasteApp knyttede brugervilkår.

 

 

 

 

3.                       OPSÆTNING OG ÆNDRING AF KUNDENS PROFIL

3.1.

Der er tale om et program der udbydes som det er og forefindes, dog således at der er mulighed for eget interface for Kunden samt individuelle tilpasninger, herunder i forhold til den enkelte brugers særskilte beføjelser.

3.2.

WasteLand opretter kundens leverandører i WasteApp og indhenter i forbindelse hermed diverse relevante oplysninger i forhold til leverandørens modtagelse af ordrer og information. WasteLand er ikke ansvarlig for om der kan opnås de nødvendige oplysninger fra en leverandør og ej heller for at de af leverandøren afgivne oplysninger er korrekte og fyldestgørende.

3.3.

Alle brugerkonti oprettelse med individuelle bruger-id og passwords, med mindre andet er aftalt. Sådanne bruger-id og passwords er fortrolige og må ikke udleveres til andre end brugeren og øvrige personer direkte tilknyttet Kunden. Kunden er selv ansvarlig for eventuel uautoriseret brug af WasteApp, som skyldes Kundens egne forhold, herunder hemmeligholdelse af brugernavne og passwords.

3.4.

Det er Kundens pligt at gennemgå og godkende al data efter opsætning og inden ibrugtagning. Kunden er ansvarlig for, at alle informationer i Kundens profil til enhver tid er korrekte, retvisende og fyldestgørende.

3.5.

Ved efterfølgende ændringer i Kundens opsætning, herunder nye leverandører, ændret type af containere, ændret placering af containere og beholdere etc., er Kunden selv ansvarlig for at indberette dette til WasteLand eller at opdatere dette selv (såfremt dette teknisk er en mulighed).

3.6.

Kunden betaler et engangsbeløb for opsætning af WasteApp jf. prisliste vedlagt som Bilag 1.

 

4.                       BESTILLING OG VIDEREFORMIDLING

4.1.

Det er Kundens eget ansvar at bestillinger foretages korrekt. Kunden er endvidere selv ansvarlig for at der ved bestilling afgives de nødvendige oplysninger til leverandøren, herunder eventuelle særskilte oplysninger som måtte være nødvendig for korrekt udførelse af en bestilling (eks. portkoder m.v.).

4.2.

WasteApp videresender automatisk og uden forsinkelse bestillingen til den enkelte leverandør, typisk via e-mail, dog kan andre leveringsformer være aftalt med den enkelte leverandør jf. pkt. 3.2. ovenfor.

 

4.3.

I forhold til Kundens leverandører er WasteLand alene at betragte som formidler.

4.4.

WasteLand er på ingen måde aftalepart i forhold til Kundens leverandører eller på nogen måde ansvarlig for leverandørens udførelse af den enkelte bestilling eller mangel på samme. Såfremt WasteLand har videreformidlet en bestilling/instruks i henhold til den enkelte leverandørs instruks, kan WasteLand ikke gøres ansvarlig for eventuel manglende modtagelse af bestillingen hos leverandøren eller i øvrigt mangelfuld eller forsinket levering fra leverandørens side.


5.                       SUPPORT, VEDLIGEHOLDELSE OG OPDATERING AF WASTEAPP

5.1.

I Aftalens løbetid stiller WasteLand support, vedligeholdelse og opdatering af WasteApp til rådighed for Kunden, eventuel som ”SupportLifeTime” ydelse, måtte dette være tilkøbt. Priser herfor fremgår af Bilag 1.

5.2.

I overensstemmelse med pkt. 3.5. er Kunden selv til enhver tid ansvarlig for, at alle Kundens data er korrekte, retvisende samt fyldestgørende. Kunden skal på eget initiativ kontakte WasteLand ved ændringer i relevante data, der efterfølgende opdaterer Kundens profil i WasteApp. Ved eventuelle senere tekniske ændringer i WasteApp der samtidig giver mulighed for at Kunden selv kan forestå fremtidige ændringer, er det Kundens eget ansvar at forestå disse ændringer.

5.3.

Der ydes alene support i forhold til anvendelse af WasteApp, men ikke til opsætning af internetbrowsere eller øvrigt programmel eller hardware, der ikke er udviklet af WasteLand.

5.4.

WasteLand er ved løbende opdatering af WasteApp berettiget til at foretage mindre ændringer i funktionalitet af WasteApp og i WasteApps interface, som ikke væsentligt ændrer brugen af WasteApp.

WasteLand forbeholder sig retten til at lade ændringer og opdateringer i funktionaliteten udskille som et selvstændigt modul, der eventuelt kan tilvælges eller tilkøbes, eller kræver særskilt forhøjet licens.

Ved væsentlige ændringer, som ikke er omfattet af dette pkt. 5.4. har Kunden krav på et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en kalendermåned. Kan Kunden ikke acceptere ændringerne kan denne kontraopsige jf. pkt. 15.1.


6.                       SERVICENIVEAU

6.1.

WasteLand drifter WasteApp og er forpligtet til at sikre, at WasteApp kontinuerligt er tilgængeligt og at WasteApp i øvrigt afvikles på en forsvarlig måde.

 

6.2.

WasteLand tilstræber at WasteApp er tilgængelig hele døgnet rundt. WasteLand vil forsøge at placere generel opdatering, fejlretning, vedligehold m.v. i tidsrum til mindst gene for Kunden. Større planlagte opdateringer, vedligehold m.v. der eventuelt vil kræve at WasteApp er utilgængelig i en længere periode vil blive varslet i behørig tid på www.wasteapp.dk eller ved direkte mail til Kunden.

6.3.

WasteLand sikrer regelmæssig backup af Kundens data. Backup opbevares forsvarligt i redundant datacenter eller på anden tilsvarende sikker måde.


7.                       PRISER

7.1.                  

Kunden betaler en årlig licens til WasteLand for Kundens brug af WasteApp. Licens opkræves forud hvert år ved aftaledato og dækker den kommende 12 måneders periode. Licenspriser fremgår af Bilag 1.

7.2.

Kunden betaler derudover til WasteLand et bestillingsgebyr for hver af kundens afgivne bestillinger i WasteApp. Bestillingsgebyrets størrelse fremgår af Bilag 1. Fakturering af bestillingsgebyret sker bagud enten kvartalsvis, halvårsvis eller helårsvis. Priser fremgår af Bilag 1.

7.3.

Yderligere bistand, herunder eksempelvis konsulentbistand, afregnes på baggrund af medgået tid til de til enhver tid gældende timepriser.

7.4.

En forudsætning for den årlige licensbetalings størrelse er, at Kunden rent faktisk anvender WasteApp til bestilling af tømning af containere etc. Såfremt Kunden i Aftalens løbetid og uden anden væsentlig årsag, ophører med at anvende WasteApp herunder foretage bestillinger af tømning af containere, eller væsentlig reducerer antallet af bestillinger, er WasteLand berettiget til at opkræve Kunden et skønsmæssigt fastsat minimumsgebyr, svarende til hvad Kunden sædvanligvis foretager af bestillinger eller, hvis der ikke er tilstrækkeligt grundlag for fastsættelse på baggrund af dette, hvad tilsvarende kunder sædvanligvis foretager af bestillinger.

7.5.

WasteLand er berettiget til at ændre de i Bilag 1 angivne priser med et skriftligt varsel på 3 måneder.

7.6.

Alle fakturaer forfalder til betaling netto kontant 14 dage efter fakturadato, med mindre andet fremgår af Bilag 1. Ved for sen betaling har WasteLand krav på morarenter beregnet med 2% pr. påbegyndt kalendermåned fra fakturadatoen. Har Kunden ikke betalt senest 14 dage efter forfaldsdag er WasteLand endvidere berettiget til at (I) at begrænse Kundens adgang til WasteApp, (II) at ophæve aftalen eller (III) kræve forudbetaling for kommende betalinger.

 

7.7.

Hvert år den 01.07. reguleres uden særskilt varsel de umiddelbart forud for reguleringen gældende priser, jf. Bilag 1, med den positive procentvise ændring i nettoprisindekset for maj måned det foregående år (gammelt indeks) til maj måned forud for reguleringstidspunktet (nyt indeks). Såfremt Danmarks Statistik ophører med at beregne nettoprisindekset, skal reguleringen fremover ske på grundlag af et andet indeks, der afspejler prisudviklingen.

 

8.                       RETTIGHEDER

8.1.

WasteLand ejer alle rettigheder til WasteApp, herunder samtlige immaterielle rettigheder i form af bl.a. ophavsret herunder kildekode og dokumentation samt varemærkerettighederne til varemærket WasteApp.

8.2.

Kunden erhverver ingen ret over WasteApp i kraft af dennes brug heraf, idet Kunden alene tildeles en brugsret jf. pkt. 2. Kunden bevarer dog alle rettigheder til egne data, som indlægges i Kundens profil.

8.3.

WasteLand har dog ret til at anvende Kundes data til interne formål, herunder i forbindelse med analyser og forbedring af Kundes brug af WasteApp. WasteLand er endvidere berettiget til at anvende Kundens data til kommercielle formål, forudsat at data anonymiseres i forbindelse hermed.

 

9.                       DATABEHANDLERAFTALE

9.1.

Såfremt WasteLand (databehandleren) måtte behandle data på vegne af Kunden sker sådan behandling alene efter instruks fra Kunden (dataansvarlige).

9.2.

Af sikkerhedshensyn må der ikke uploades eller på anden vis indlægges CPR-nr. eller andre personfølsomme oplysninger i WasteApp. Parterne er enige om, at Kundens data ikke indeholder personfølsomme oplysninger.

9.3.

WasteLand har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger og data, som denne måtte behandle på vegne Kunden, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

9.4.

WasteLand giver på anmodning fra Kunden, denne de tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

9.5.

Hvor der mellem WasteLand og Kunden er indgået en skriftlig separat databehandler-aftale, har denne forrang for dette punkt 9.

9.6.

WasteLand overholder alle gældende bestemmelser vedrørende GDPR. WasteLands GDPR-politik kan ses på hjemmesiden www.wasteapp.dk.


10.                    ANSVARSBEGRÆNSNING

10.1.

Parterne er ansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler, jf. dog umiddelbart nedenfor.

10.2.

WasteApp er alene et hjælpeværktøj, der kan bidrage til at højne og effektivisere workflow omkring Kundens håndtering af affald (WasteManagement). Kunden skal, jf. pkt. 3.5., selv sikre, at de data der indlægges i WasteApp, til enhver tid er korrekte. Al data på Kundens profil på WasteApp er indlagt eller tilvejebragt af enten Kunden eller dennes leverandør og WasteLand kan følgelig ikke indestå for, at disse data er retvisende, korrekte eller fyldestgørende. WasteApp er ikke kritisk overfor kundens virksomhed.

10.3.

WasteLand kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder men ikke begrænset til følgetab, erstatningskrav fra tredjemand eller tab som følge af tab af data.

10.4.

Skulle WasteLand, til trods for ovenstående, blive erstatningsansvarlig, er WasteLands ansvar altid begrænset til et beløb svarende til kundens licensbetalinger i de forudgående 3 måneder forud for den erstatningsbegrundende begivenhed. Erstatningen er dog uanset beløbsmaksimeret til kr. 25.000,00.

10.5.

Der er ved fastsættelse af prisen for WasteApp taget hensyn til erstatningsbegrænsningen i pkt. 10.4. Det er en forudsætning for Aftalen og prisfastsættelsen, at ansvarsbegrænsningen opretholdes.

10.6.

Ingen part kan gøres ansvarlig for manglende overholdelse af Aftalen, eller skade som den anden Part måtte lide som følge af, at Parten er ramt af force majeure. Som force majeure henregnes, ikke udtømmende, krig, terror, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskader, virusangreb, hackerangreb, nedbrud eller fejl i IT-udstyr, force majeure ved leverandører eller andre forhold af uforudset karakter som en Part ikke med rimelige anstrengelser, kunne have undgået.

10.7.

Såfremt tilgængeligheden til WasteApp i det væsentligste er umulig som følge af force majeure, og dette varer i mere end 30 dage, kan Kunden skriftligt ophæve Aftalen.


11.                    HEMMELIGHOLDELSE

11.1.

Hver af Parterne er forpligtigede til at hemmeligholde alle oplysninger om den anden Part, som denne kommer i besiddelse af som følge af Parternes samarbejde og som efter deres natur ikke er beregnet til at skulle gøres tilgængelig for andre.

11.2.

Kundens data betragtes som fortrolige, og WasteLand vil ikke videregive sådanne data eller i øvrigt stille sådanne data til rådighed for uvedkommende tredjemand uden forudgående aftale med Kunden.

11.3.

Ovenstående er dog ikke til hinder for, at WasteLand frit kan anvende underleverandører, herunder udviklere, der, for at kunne levere de nødvendige ydelser til WasteLand, skal have adgang til WasteApp og dermed efter omstændighederne også til Kundens data. WasteLand er dog forpligtet til at drage omsorg for, at sådanne underleverandører er underlagt tavshedspligt.

11.4.

Ovenstående skal dog ikke begrænse WasteLands forpligtelse til at udlevere oplysninger til offentlige myndigheder eller tredjemand med hjemmel i lov eller afgørelse fra en kompetent domstol.


12.                    KOMMUNIKATION MELLEM PARTERNE

12.1.

Partnerne har aftalt at disse kan anvende elektronisk kommunikation, herunder e-mail, til at fremsende påkrav og andre skriftlige meddelelser i henhold til Aftalen. Henvendelse til WasteLand kan ske ved benyttelse af e-mail med adressen wastetech@wastetech.dk. Henvendelser til Kunden sker på den e-mailadresse Kunden har oplyst i forbindelse med indgåelse af Aftalen.


13.                    MISLIGEHOLDELSE

13.1.

Misligholder en Part i øvrigt Aftalen på væsentlige punkter, er den anden Part berettiget til omgående at hæve Aftalen, forudsat at Parten skriftligt har givet den misligholdende Part en frist på minimum 10 dage til at berigtige misligholdelsen, hvis den efter sin natur lader sig berigtige. I henvendelsen til den misligholdende Part skal misligholdelsen beskrives nærmere.

13.2.

Ophæver WasteLand Aftalen som følge af Kundens misligholdelse, herunder misligholdelse med betaling, er WasteLand berettiget til betaling i henhold til pkt. 7 indtil det tidspunkt Kunden kunne have opsagt Aftalen, jf. pkt. 14.

 

13.3.

Ophæver Kunden Aftalen som følge af WasteLands misligholdelse, sker ophævelsen alene for fremtiden, og Kunden kan alene kræve den månedlige licens for den måned, hvori ophævelsen finder sted, tilbagebetalt.


14.                    OPSIGELSE

14.1.

Aftalen er gældende fra Aftalens indgåelse og indtil den opsiges af en Part med 3 måneders varsel til årsdag for licensfornyelse.

14.2.

Ved opsigelse af Aftalen sker der ingen refundering af eventuelt forudbetalt licens. Gennemførte transaktioner i WasteApp faktureres i overensstemmelse med pkt. 7, dog senest ved Aftalens ophør.

14.3.

Forud for Aftalens ophør, uanset årsag, påhviler det Kunden selv at sørge for at trække Kundens data ud af WasteApp. I det omfang WasteApp ikke teknisk understøtter Kundens eget udtræk af data, skal WasteLand på forlangende udtrække Kundens data. WasteLands assistance i den forbindelse afregnes som udgangspunkt efter medgået tid til WasteLands enhver tid gældende timepriser.

14.4.

Efter Aftalens ophør forbeholder WasteLand sig retten til at slette Kundens data uden yderligere varsel. Kunden kan tilsvarende forlange, at WasteLand uden ugrundet ophold sletter Kundens data.

14.5.

WasteLand er berettiget til at foretage ikke væsentlige ændringer i Aftalen uden varsel, i det omfang Kundens rettigheder efter Aftalen ikke herved forringes i ikke uvæsentligt omfang.

14.6.

Ved opsigelse henvises der i øvrigt til pkt. 7.4.


15.                    ØVRIGE BESTEMMELSER

15.1.

WasteLand er til enhver tid berettiget til at overdrage sine rettigheder efter Aftalen helt eller delvist til tredjemand uden at indhente samtykke ved Kunden.

15.2.

Ændringer i Aftalen og tillæg hertil er kun gældende, hver det er aftalt skriftligt mellem Parterne.

 

 

16.                    LOVVALG OG VÆRNETING

16.1.

Enhver tvist, der udspringer af Parternes Aftale, skal afgøres efter dansk ret og retssag skal anlægges ved Retten i Aarhus som første instans.